Tromsdalen som friluftsområde

13. 08
I forbindelse med Tromsø kommune kulturutvalgs plan for friluftsområde i Tromsdalen, nedsatte Tromsdalen Bydelsråd en arbeidsgruppe for å koordinere tiltak og utbedringer i dalen. I samarbeid med ulike interessegrupper og grunneierne ble det fremlagt en handlingsplan.
Tromsdalen som friluftsområde

Bakgrunn
I forbindelse med Tromsø kommune kulturutvalgs plan for friluftsområde i Tromsdalen, nedsatte Tromsdalen Bydelsråd en arbeidsgruppe for å koordinere tiltak og utbedringer i dalen. I samarbeid med ulike interessegrupper og grunneierne ble det fremlagt en handlingsplan. Til finansiering av tiltakene ble det søkt om områdemidler miljø fra Tromsø kommune og hvor følgende tiltak ble innvilget finansiert :

Tiltak
1.
Det er anlagt 2 bålplasser med benker ved elva. Den første er lokalisert ved skibrua ca 200 m ovenfor Elvestrand gravlund. Den andre er etablert ca 200 m videre opp langs elva. For å øke tilgjengeligheten til sistnevnte bålplass slik at den også kan bli benyttet av rullestolbrukere, personer med barnevogn m.v., vil det i løpet av sommeren bli anlagt en gangbru over sideelva som kommer ned Skaret.

2.
Det vil i løpet av sommeren bli utplassert benker langs stien mellom Tromsdalshavna og Tromsøbrua.

Det er videre inngått avtale med grunneierne av "Pettersenjordet" om bruk av dette til barneskileikområde om vinteren. Her vil det bli benyttet snø til å bygge opp bakker mv. til bruk for barneskolen og ungdomsskolen. Tromsø kommune vil stille maskinelt utstyr til disposisjon.

Evjendammen
Det ble søkt om områdemidler til dette prosjektet, men søknaden ble ikke imøtekommet i denne omgang. Det vil på ny bli søkt om midler og vi håper på oppstart i 2004.
Evjendammen er en naturperle som må ivaretas på beste måte og med full rehabilitering av dammen og område omkring. Vi planlegger å tømme dammen, renske bunnen og deretter legge duk/sand i bunnen. Ved positiv tilsagn om midler vil vi koordinere planleggingen med andre interessenter i område.


Skytebanene
Tromsdalen er mye brukt til friluftsområde både sommer og vinter. Dalen er arena for mange aktiviteter som turgåing, idrett, undervisning og skytebaneaktiviteter. I Flerbruksplanen som ble utarbeid av Tromsø kommune i 1993 ble det vedtatt at skytebanene skulle flytte ut av Tromsdalen pga konfliktene mellom skyteaktivitetene og de øvrige friluftsinteressene. Nå 10 år senere er skytebanene fremdeles i bruk. En oppsummering pr. i dag gir det faktum at aktivitetene har økt i dalen i løpet av disse årene, både skyteaktiviteten og de andre friluftsaktivitetene. Dette har resultert i en tilspissing av konflikten.

Status pr. juni 2003 er at Tromsdalenutvalget v/Tor Zakkariassen vil i løpet av sommeren legge frem et forslag til løsning hvor skyteinteressene tilbys en alternativ lokalisering av sine aktiviteter. Det er i alles interesse at saken finner en snarlig løsning slik at flertallet av Tromsdalens befolkning blir hørt i kravet om at skyteaktivitetene blir lokalisert et annet sted. En slik løsning vil være en bekreftelse på at nærdemokratiet fungerer i praksis.
Tips en venn  Skriv ut