Tromsdalens perle_222x167

Planlegger Carl Henrik Bjørseth informerte bydelrådet om

Områdereguleringsplan for nedre Tromsdalen.

05. 12

På styremøte i Tromsdalen bydelsråd 12.11.2012 var planlegger Carl Henrik Bjørseth fra Tromsø Kommune invitert for å informere om planarbeidet sålangt, bl a arbeidet med planprogrammet. I planutkastet heter det at formålet er: - Fastlegge rammer for arealbruk og utnyttelse med hensyn til områdets funksjon som atkomstsone til byen. - Fastlegge rammer for gjennomgangstrafikken på Fv 862 (Bruvegen) og E8 etter premissene om å redusere barriereeffekten og miljøulemper. - Sikre Tromsøbrua og Tromsdalskirka som sentrale kulturminner og premiss for identitet. - Legge til rette for at den kommunale tomta (Otium) kan utnyttes til omsorgsbygg og integrering med sentrale publikumsfunksjoner i bydelen i tråd med kommunestyrevedtak 108/12.

I påfølgende diskusjon kom det fram at Mandela-sletta er forurensa (også sjøveien), og lite egnet til å bygge på og planlegges brukt som friluftsområde. Tilgjengelighet mot sjøen, små hus med ulike foreninger, butikker, restauranter og konsertområde er ideer som foreligger. Dagens vei bør utbedres og industrien gitt ekspansjonsmuligheter på alternative arealer. Planprogrammet har fått mange positive tilbakemeldinger. Bydelsrådet i Tromsdalen er positive til de planer som skisseres og engasjerer seg i utforming av den videre plan. Hvilken profil kan innarbeides? Bydelsrådet ønsker båt over sundet og gjerne til Breivika. Andre ideer er Petanque-bane, rullebrett/skatepark, lekeplass, sykkelløyper, skulpturpark. Bydelsrådet ønsker flere på banen for å komme med ideer til framtidig løsning for området.

Tips en venn  Skriv ut